Podstawowe Dane:

Paymento Financial S.A.

ul. Browarowa 21,

43-100 Tychy

 

tel. +48 32 431 00 66

faks: +48 32 431 00 69

e-mail: biuro@paymento.pl

Strona korporacyjna i informacyjna Spółki: https://paymento.eu/

  • NIP 6462948587

  • REGON 366160728

  • KRS 0000645612

Spółka Zrejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał 1.064.177,00 PLN, opłacony w całości.

 

Zarząd:

Prezes: Andrzej Aleksander Poniński

Wiceprezes: Jan Czerepok

Zarząd Paymento Financial S.A. z siedzibą w Tychach (KRS nr 0000645612) informuje, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał w dniu 23.04.2021 r. postanowienie na mocy którego Paymento Financial S.A. przejęła z ww. dniem spółkę Paymento S.A. z siedzibą w Tychach (KRS nr 0000421935) na podstawie art. 492 §1 pkt 1 ksh.

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd spółki pod firmą Paymento S.A. z siedzibą w Tychach (zwanej dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm., dalej jako „Ustawa”) wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji zgodnie z przepisami Ustawy. 

 

Zgodnie z otrzymanym przez Akcjonariuszy wezwaniem, dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki – pod następującym adresem ul. Browarowa 21 III piętro, 43-100 Tychy, w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Tychy, 25.09.2020

 

PUBLIKACJA PLANU POŁĄCZENIA PAYMENTO S.A. I PAYMENTO FINANCIAL S.A.

 

Zarząd spółki pod firmą Paymento S.A. z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), przy ul. Browarowej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421935, zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2020 roku podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia i podpisania planu połączenia Spółki ze spółką pod firmą Paymento Financial S.A. z siedzibą w Tychach (43-100 Tychy), przy ul. Browarowej 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000645612. Plan połączenia spółek Paymento S.A. i Paymento Financial S.A. został sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 26 listopada 2020 roku podpisany przez Zarządy obu łączących się spółek wraz z wymaganymi załącznikami począwszy od dnia 27 listopada 2020 roku, na podstawie art. 500 §2 ( indeks1) kodeksu spółek handlowych, jest podany do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszej informacji.

Tychy, 27.11.2020 

Zarząd Paymento Financial S.A. z siedzibą w Tychach (KRS nr 0000645612) informuje, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał w dniu 23.04.2021 r. postanowienie na mocy którego Paymento Financial S.A. przejęła z ww. dniem spółkę Paymento S.A. z siedzibą w Tychach (KRS nr 0000421935) na podstawie art. 492 §1 pkt 1 ksh.